Projekt: Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa

30 września 2021 0 przez Dino19833

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Projekt zakłada realizację szeregu działań – warsztatów oraz spotkań – związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z najważniejszych elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w funkcjonowaniu OzN oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zapraszamy Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz wołomińskiego.

Szczegóły znajdują się na stronie www.przyjacielewjablonna.pl, na stronie portalu społecznościowego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jabłonna oraz na plakatach umieszczonych w gablotach.

Nabór prowadzimy w sposób ciągły  – do 10.10.2021 r. Formularze złoszeniowe prosimy o wysłanie na e-maila przyjacielewjablonna@gmail.com

Stowarzyszenie na terenie Powiatu Legionowskiego funkcjonuje od 2017 r. – zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę w Legionowie pod nr 21. Skupia wokół siebie prężnych Mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wspomnianego powiatu, mających za cel aktywizację oraz integrację Wszystkich Mieszkańców.

Zgodnie z przyjętym statutem, celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, obejmująca m.in. zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykających się z trudnościami pozostawania na marginesie głównego nurtu życia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, kultywowania pamięci narodowej oraz spędzanie wolnego czasu aktywnie i rodzinnie beż używania używek.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej oraz inicjowanie wsparcia i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Podczas ww. wydarzeń staramy się przekazywać dobre wzorce zachowań, w tym zachowań prorodzinnych bez przemocy oraz staramy się zapraszać do udziału w prelekcjach i dyskusjach z Mieszkańcami Naszego Powiatu osoby, które mogą pokazać własnym życiem w jaki sposób aktywnie i rozwijająco spędzać czas oraz jak można wyjść z nałogów i wrócić do pełni życia.